Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Wage competition model   

  • (Kinh tế) Mô hình cạnh tranh bằng tiền công