Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ban điều hành tiền công
    Các cơ quan pháp quy tương tự như các hội đồng lương quản lý điều hành và điều kiện lao động trong ngành nông nghiệp