Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Wage and price flexibility   

  • (Kinh tế) Tính linh hoạt của giá cả và lương