Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Ngừơi muốn tối đa hoá phiếu bầu
    Ngừơi muốn tối đa hoá phiếu bầu chính trị cho mình