Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Voluntary unemployment   

  • (Kinh tế) Thất nghiệp tự nguyện
    Phần Thất nghiệp nảy sinh từ quá trình tìm việc và thất nghiệp tạm thời và trá hình