Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Voluntary export restraint   

  • (Kinh tế) Hạn chế xuất khẩu tự nguyện.
    Một giới hạn do chính các nhà xuất khẩu ở một nước tự đưa ra đối với hàng xuất khẩu để ngăn chặn hành động bảo hộ chính thức của một nước nhập khẩu