Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Vintage growth models   

  • (Kinh tế) Mô hình tăng trưởng theo thời gian
    Mô hình tăng trưởng kinh tế cho phép vốn và tiến bộ kỹ thuật kèm theo nó giảm đi theo thời gian