Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Công ty nạn nhân
    Một công ty là đối tượng của một đấu thầu thu mua