Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Variance-covariance matrix   

  • (Kinh tế) Ma trận phương sai
    hiệp phương sai
    Ma trận phương sai và các hiệp phương sai. của một dãy các biến số ngẫu nhiên cùng phân phối, phương sai tạo nên đường chéo, trong khi hiệp phương sai là các côtọ và các dòng liên quan