Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Value marginal physical product   

  • (Kinh tế) Sản phẩm vật chất giá trị biên