Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Use value and exchange value   

  • (Kinh tế) Giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
    Một sự phân biệt, mà làm chủ đề thảo luận từ thời AISTOTLE đến C.Mác, giữa độ thoả dụng có được từ hàng hóa và giá cả của nó