Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tính thích tranh đấu của công đoàn.
    Xu hướng của các công đoàn tham gia đòi tăng lương, nghĩa là tâm trạng thích hành động tranh đấu