Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Unexpected inflation   

  • (Kinh tế) Lạm phát bất thường