Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu nhập quá độ
    Thu nhập không dự tính. Khoản thu hay lỗ bất thường