Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Transitory consumption   

  • (Kinh tế) Tiêu dùng qúa độ
    Sự tăng hay giảm không dự tính trong tiêu dùng