Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thu nhập do chuyển nhượng
    Thu nhập không thể coi là thanh toán cho dịch vụ hện tại và do vậy không tạo thành một phần của thu nhập quốc dân