Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trợ cấp bằng hiện vật