Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thặng dư kinh tế