Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chước bạ chuyển giao
    Một chứng từ mà qua đó quyền sở hữu CHỨNG KHOÁN được chuyển giao theo nghĩa pháp lý từ người bán sang người mua