Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Dãy số liệu theo thời gian