Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sở thích theo thời gian
    Các cá nhân có mức sở thích theo thời gian dương đánh giá các đơn vị tiêu dùng hay thu nhập hiện tại cao hơn các đơn vị trong tương lai