Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tiền gửi có kỳ hạn
    Khoản tiền gửi ở một ngân hàng mà chỉ có thể được rút ra sau khi có thông báo trước