Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thắt chặt tiền tệ
    Một biện pháp của chính sách tiền tệ khi mà cung cấp tín dụng bị hạn chế và lãi suất ở mức cao