Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Testing an economic model   

  • (Kinh tế) Kiểm nghiệm một mô hình thực tế