Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thống kê kiểm định
    Một thống kê được tính cho kiểm định giả thiết