Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Terylene /'terəli:n/  

  • Danh từ
    (Mỹ Dacron) (tên riêng)
    sợi terylen (sợi tổng hợp)
    vải terylen (dệt bằng sợi terylen)