Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Chi tiêu (để) tránh thuế
    Cụm thuật ngữ dùng để chỉ các khoản khấu trừ mà được dùng để giảm nghĩa vụ nộp thuế nói chung là nghĩa vụ nộp thuế thu nhập