Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Dò dẫm
    Quá trình mặc cả qua đó điểm cân bằng đạt được trên thị trường Walras