Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

T-square /'ti:skweə[r]/  

  • Danh từ
    thước chữ T