Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

T-shirt /'ti:∫3:t/  

  • Danh từ
    như tee-shirt