Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

T-juncton /'ti:,ʒʌŋk∫n/  

  • Danh từ
    chỗ nối hình chữ T (đường đi, ống nước…)