Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác TAVR) (viết tắt của Territorial and Army Volunteer Reserve)
    quân tình nguyện dự bị