Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Supernumerary expenditure   

  • (kinh tế) Siêu chi tiêu
    Chi tiêu đối với một hàng hoá hay nhóm hàng hoá vượt quá mức tối thiểu hay mức CHI TIÊU TỒN TẠI