Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Siêu hàng hoá
    Xem NORMAL GOODS