Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Tổng các bình phương
    Tổng các giá trị bình phương của một dãy các giá trị quan sát của một biến số, thông thường là các giá trị sai lệch so với giá trị TRUNG BÌNH