Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Các thước đo về đình công
    Có 4 thước đo về mức độ và sự nghiêm trọng của đình công: Số công nhân tham gia đình công; số cuộc đình công; số ngày công mất đi do đình công; và tỷ lệ giờ làm việc mất đi trong đình công