Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Bảo hiểm đình công
    Một hình thức hỗ trợ lẫn nhau giữa các tập đoàn công nghiệp nhằm tự bảo vệ khỏi các chiến thuật đình công chọn lọc