Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Quyền mua/ bán chứng khoán
    Quyền mua một chứng khoán cho trước hoạc bán nó tại một mức giá cả đã được định trước trong một giai đoạn