Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Cổ tức bằng cổ phần
    Một phương pháp trả cổ tức bằng việc phát hành thêm các cổ phiếu thay cho việc trả bằng tiền mặt