Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Sự lên giá hàng tồn kho
    Việc tăng giá trị danh nghĩa HÀNG TỒN KHO do tăng giá cả trong giai đoạn có liên quan.(Xem NATIONAL INCOME)