Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

State Enrolled Nurse /steitinrəʊld 'nɜ:s/  

  • y tá dự tuyển cấp nhà nước (thấp hơn y tá cấp nhà nước)