Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Special Development Areas   

  • (kinh tế) Các Khu vực Phát triển Đặc biệt
    Là các vùng ở Anh mà các hãng tại đó cho đến năm 1984 vẫn có đủ tư cách được hưởng sự trợ giúp tối đa của chính phủ như là một phần của CHÍNH SÁCH KHU VỰC