Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Special Branch /'spe∫lbrɑ:nt∫/  

  • Danh từ
    cục cảnh sát đặc biệt, cục cảnh sát an ninh (bảo vệ an ninh quốc gia)