Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Spearman's rank correlation   

  • (kinh tế) Tương quan về thứ bậc Spearman+ Xem RANK CORRELATION