Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Phương trình Slutsky
    Thường được xác định như sau: Hiệu ứng của giá
    Hiu ứng thu nhp
    Hiệu ứng thay thế