Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Các kế hoạch lỏng; Các kế hoạch trì trệ
    Một nét đặc trưng của các nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung là xu hướng các doanh nghiệp cố gắng vạch ra một kế hoạch nhằm đạt được sản lượng sản xuất thấp hơn mức có thể đạt được và/ hoặc sử dụng nhiều đầu hơn mức cần thiết