Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Size distribution of firms   

  • (kinh tế) Phân phối theo quy mô về hãng
    Phân phối tần xuất mà trong đó các hãng thuộc một ngành hay một khu vực kinh tế được phân chia theo quy mô