Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Các khoản trả thêm
    Những trao đổi giữa các cá nhân trong một nhóm nhằm mục đích khuyến khích thực hiện bổn phận cho một hoặc nhiều mục tiêu chung