Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Mô hình về tính ỷ lại; Mô hình về tính lẩn tránh
    Xem EFFICIENCY WAGE THEORY