Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Chu kỳ vòng xoay rõ rệt